Pages Navigation Menu

Fondul Stavropoleos

MSS PREHRISANTICE

  • ms 47m. Stihirar, Triod, Penticostar, Hrisaf cel nou, sec.18
  • ms 48m. Doxastar, Petru Lampadarie, 1775

MSS GRECESTI

  • ms 50m. Sfinta Liturghie, 1878
  • ms 53m. Matimatar, Matei Vatopedinul

MSS ROMANESTI

  • ms 84m. Antologie, Ghelasie Basarabeanul, 1863
  • ms 85m, Caiet, Diaonescu George, 1893

MSS ROMANESTI SI GRECESTI

  • ms 101m. Antologie, Olimpiada, 1835
  • ms 124m. Antologie, Heruvico-chinonicar si Cintari, Gheorghe Maciuca