Pages Navigation Menu

15 Ianuarie 1753

Intarirea testamentului lui Ioanichie de catre Constantin-Voda Mavrocordat

In multe feliuri si mijlociri poezesc si sa savirsescu catra cei ce au trebuinta de mila si de ajutoriu si de intarire. Dentru care faceri de bine nu numai lauda si marire vestita de catre oameni cistiga domniilor sale ci si pomenire veacinica si rasplatire de la mai Marele si Prea Puternicul Dumnezeu dobindescu, prin darul Prea Sfintului Duh, intru imparatia cea veacinica. Fiind scrisi la jertfelnicul cel mai presus de ceriuri in rinduiala obladuitorilor celor alesi de Dumnezeu si mai ales cind facerile de bine si mila si ajutoriul si intarirea sa savirsesc de Domniia lor la lacasuri dumnezeiesti care sa radica si sa zidesc de obrazuri rivnitoare si iubitoare de Dumnezeu, spre lauda si marirea a unuia si singur Dumnezeu care in Troita se proslaveaste. Ci dar de vreame ce si iubitoriul de Dumnezeu, Sfintitul Mitropolit Stavropoleos Kir Ioanichie dentru ale arhieriei sale dreapte agonisiri, care din milele pravoslavnicilor domni si ale iubitorilor de Hristos crestini, cu rivna dumnezeiasca indemnindu-se au zidit si din temelie au radicat sfintu lacas in orasul Domniei meale Bucurestii intru slava si cinstea mai Marilor Voievozi si Taxiarhi, Mihail si Gavriil si a Sfintului Parintelui nostru Athanasie, Patriarhul Alexandriei, aproape de bisearica ce se cheama a Grecilor, unde sa praznuiaste Nasterea Domnului Hristos, carea iaste inchinata la Prea Sfinta Arhiepiscopie Pogonianii, care bisearica impodobindu-o cu tot feliul de odoara bisericesti si scule .Alaturea cu bisearica au facut si case primitoare de streini, adeca han, si case mari pe pivnita de piatra si pivnita de vinzarea vinurilor iar aproape. Si inzestrindu-l acel sfint lacas cu mosii, cu vii, cu tigani, cu dobitoace si cu altele multe lucruri mutatoare si nemutatoare, l-au inchinat cu toate acestea si cu toate veniturile lui den invoirea arhierii sale la sfinta si cinstita manastire care iaste Arhiepiscopia Pogonianii care si acea manastire sa cinsteste iarasi pre numele mai marilor Taxiarhi si sa numeste Gura, aproape de satul Ostanita, de unde iaste patria Sfintiei sale. La care manastire au primit si sfintia sa cinul cel ingeresc si s-au inchinat si pre sinesi. 
Ci dar si acest sfint lacas care mai sus s-au zis inchinindu-l si afierosindu-l la acea sfinta manastire, au facut Sfintia sa si carte de danie. Intru care sa coprinde toata zidirea de pre linga bisearica si toate mosiile, viile si alte lucruri mutatoare si nemutatoare cu care o au inzestrat-o. Pentru ca sa fie aceii sfinte manastiri de oarece ajutoriu si folosinta, iar arhieriei sale pomenire veacinica. Care danie si afieroseala pentru ca sa fie intarita si nestramutata si veacinica si cu rinduiala buna. 
Foarte intelepteaste au socotit sa cuprinza in scurt intru oarecari orinduieli si invataturi mijlocirea chivernisirii si a purtarii de grija a sfintului lacas cu ceale ce sunt imprejurul lui ca nu cumva purtindu-se far de rinduiala sa ajunga la stricaciune si periciune <in>tarind si dania aceasta si hotarele ce s-au rinduit pentru ea, cu cartea arhieriei sale de danie. Dentru care cea mai intii iaste ca adeca egumenul care va fi pe vremi la sfinta manastire a Arhanghelilor, ce s-au zis de la Pogonianii, sa fie si sa se numeasca epitrop mai mare acestui sfint lacas din Bucuresti si hanului si caselor de acolea si tuturor daniilor ce sa afla la ea, mutatoare si nemutatoare, si dupe prestavirea arhieriei sale sa fie epitrop dimpreuna cu igumenul de acolo, Panaghioti si Nicolae, fratii sfintii sale. Iar dupe moartea lor pre care le vor aleage ei din rudenia lor a fi vreadnic pentru aceasta treaba si dimpreuna cu acestia sa aiba purtare de grija si ispravnicia epitropiei si a daniilor acestora si iubitoriul de Dumnezeu arhiepiscopul Pogonianii carele dupa vremi va fi si starostea negutatorilor din Bucuresti. Care epitropi sa aiba a aleage un ieromonah de la manastire de la Pogonianii (inca de a fi cu putinta sa fie din neamul Sfintiei sale) fiind cu viata cinstita si cu fapte bune impodobiti si slujiti sa aseaze igumen ca sa fie purtator de grije la toate ale bisearicii din Bucuresti, sa le chiverniseasca si sa-si dea socoteala pentru toate veniturile si cheltuialele inaintea epitropilor si de sa va arata nevreadnic sa se scoata din igumeni de dinsii. Si din venitul casii sa aiba a tocmi si a innoi ceale ce sa vor strica dimprejurul bisearicii si a caselor si a hanului. 
A doua sa aiba a trimite igumenul in toti anii plata cea orinduita 27 taleri la dascalul de la Scoala ce invata copiii cartea cea de obste la patria Sfintiei sale la Ostanita. 
A treia sa aiba a plati igumenul manastirii si far de lipsa simbria ce va tocmi cu preotii cari vor sluji la aceasta bisearica. 
A patra sa aiba igumenul a face in toti anii praznicul Sfintilor Arhangheli, asijdere si a doua zi slujba ctitorilor si sa cheame la aceaste zile de praznuire un arhiereu sa savirseasca sfinta liturghie pentru pomenirea ctitorilor si sa dea arhiereului cite 2 ughi de aur. 
A cincea sa aiba a chema cite un arhiereu de trei ori intr-un an, adeca la a patra luna ca sa savirseasca sfinta liturghie si sa pomeneasca numele arhieriei sale, cetindu-i si molitvele ceale de iertaciune si sa aiba a plati arhiereului cite 2 ughi de aur pentru osteneala lui. 
A sasea sa nu indrazneasca cineva a vinde sau a instraina nicidecum vreun lucru din cele mutatoare sau nemutatoare ale sfintei biserici. 
A saptea si cea mai de pe urma. Dupa ce va scoate si va implini plata acestora ce s-au orinduit mai sus si celelalte cheltuieli, banii ce vor mai prisosi din toate veniturile ce si acestia sa se trimita neincetat de epitropi care s-au zis la manastire ce s-au pomenit mai sus de la Pogonianii pentru ajutorul parintilor ce vor sihastri acolo, asijderea sa trimita si catastif sa coprinza cu amanuntul veniturile ceale de peste tot anul si cheltuialele ce se vor face la aceasta sfinta casa si ale ei trebi. Ci dar cu aceste rinduieli ispravind si hotarind dania acestei biserici cu toate ale ei, arhieria sa Kir Ioanichie ce au zis mai sus le-au intarit cu carte Sfintiei sale cea de danii pentru care aceaste toate 
(……….) de vreame ce pronia cea de sus m-au incoronat si pe domnia noastra cu darul obladuirii Tarii Rom�nesti dupa datoria ce ca un stapinitor de Dumnezeu miluit avem oricum ce mijlocire a milui casele dumnezeiesti ca acestea si a intari si a adeveri ceale ce intru marirea lui Dumnezeu s-au zidit si s-au intemeiat de obraze rivnitoare de Dumnezeu cu carti si cu diplomata domnesti. 
Iata dupa pofta si rugaciunea sfintului mitropolit Stavropoleos Kir Ioanichie intarind si adeverind toate lucrurile si orinduialele cite sa coprind in cartea arhieriei sale cea de danii, ca orice ar fi ale bisearicii ce mai sus s-au pomenit lucruri mutatoare si nemutatoare, mile domnesti care vor fi date cu cartile domniilor sale la aceasta sfinta casa, cistiguri si agonisiri ce din mila pravoslavnicilor crestini care ar fi cistigat arhieria sa si le-au afierosit la aceasta sfinta casa, toate sa fie intarite si nestramutate in veaci, dupe cum sfintia sa le-au dat si le-au inchinat statornice si nestramutate casei acestia. 
Asijderea dania arhieriei sale care au inchinat aceasta sfinta bisearica cu hanul ei si cu casele, cu pivnita, cu mosii si cu alte lucruri mutatoare si nemutatoare la sfinta manastire a Sfintilor Arhangheli ce se numeaste Gura care precum au zis se afla la eparhia Pogonianis, sa fie danie si afieroma neinstrainata si nestramutata acei sfinte manastiri in veaci. 
Deci cum au asezat si au orinduit arhieria sa cu cartea cea de danie, incit nimeni sa nu aibe voie a misca sau a stramuta nici o cirta cu nici un feliu de mijloc de ceale ce coprinde cartea cea de danie a sfintiei sale si toate sa fie statornice si nestramutate si sa urmeze si sa le lucreze toate dupa cum sunt orinduite intru acea carte. Pentru care poftim si pe pravoslavnicii si intru Hristos fratii nostri domni care dupa vremi vor obladui scaunul domniei Tarii Rom�nesti in urma noastra, sa intareasca si sa adevereze acestea toate. Iar care din domni sau dintr-alta treapta, ori bisearica ori mireneasca sa va ispiti sa stramute cit de putin dintr-aceale orinduieli ce sa coprind in cartea de danie, spre paguba si spre stricaciune sau spre instrainarea daniei, pre unii ca aceia ca pre niste ierosili si furi de cele sfinte ii supunem anatemei in veci. 
Ci dar pentru intarirea si incredintarea tuturor celor ce sa coprind in cartea Sfintiei sale cea de danie, s-au facut aceasta diploma si hrisov al domniei noastre si s-au dat sfintitului mitropolit Stavropoleos Kir Ioanichie in orasul scaunului domniei meale in Bucuresti cu intarirea si incredintarea tuturor velitilor boiari ai domniei noastre : pan Iordache Cretulescu vel vornic I pan Grigorie Greceanul vel ban, pan Costandin Dudescul velichii logofat I pan Mihalache Rosetul velichii spathar I pan Costandin Ramadan velichii vistiar I pan Antonache Vlasto vel clucer I pan Mihalache vel postelnic I pan Costandin Nasturel vel paharnic I pan Barbu Vacarescu vel stolnic I pan Radu Cretulescu vel comis I pan Pirvul Cantacuzino vel sardar I pan Barbul vel clugeariu I pan Andronache vel pitar si ispravnic Costandin vtori logofat.

Si s-au scris hrisovul acesta pentru a doua domnie a domnii meale de popa Stanciul de la biserica domneasca, la anul de la zidirea lumii 7245, iar de la Hristos 1737, luna aprilie 12 zile.

Io, Costandin voevod I milostiu bojiiu gospodin